یادداشت دانشجویی(ازدواج از نگاهی دیگر)

یادداشت دانشجویی(ازدواج از نگاهی دیگر)

علی اصغر نادری دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید مطهری (ره) مشهد در یادداشتی به موارد لزوم ازدواج و فواید آن پرداخته است، در این یادداشت آمده است: به نام خدا و بس... الیس الله بکافٍ عبدهُ راستی ما را چه شده است؟؟؟ که دور و...