معرفی اجمالی اساتید

معرفی اجمالی اساتید

محمدرضا مروارید دکترای فقه ومبانی حقوق اسلامی از دانشگاه مفیدقم استادممتاز اصول فقه عنوان رساله دکتری: ماهیت اوراق سهام وآثارفقهی آن عباس شیخ الاسلامی دکترای حقوق جزا وجرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس ریاست...