حضور پر شور دانشجویان دانشگاه  شهید مطهری درمراسم  بزرگداشت حماسه ۹دی

حضور پر شور دانشجویان دانشگاه شهید مطهری درمراسم بزرگداشت حماسه ۹دی

...