باسمه تعالی

با عرض سلام و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان عزیز:

بدینوسیله از افراد ذیل جهت انجام مصاحبه ورودی دبیرستان معارف اسلامی شهید مطهری(دوره دوم) دعوت به عمل می آید.

تذکرات:

  1. لطفا ۱۵ دقیقه قبل از زمان اعلام شده حضور بهم رسانید.
  2. حضور در تاریخ و ساعت مقرر الزامی است. در صورت عدم امکان حضور، روز قبل با شماره ۳۵۲۳۹۹۴۰ هماهنگ نمایید.
  3. همراه داشتن مدرک شناسایی عکسدار الزامی است.
  4. عدم حضور در مصاحبه به منزله انصراف می باشد.
  5. در صورت کسب رتبه در مسابقات و یا گذراندن دوره های مهارتی، آموزشی و فرهنگی و…مستندات و مدارک آن را به همراه داشته باشید.
  6. حضور والدین به همراه دانش آموز جهت انجام مصاحبه الزامی است.
ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ و ساعت مصاحبه                                
۱ اتحاد علی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۹:۳۰
۲ احتشام علیرضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۹:۳۰
۳ احمدی حمید یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۰
۴ اخلاقی امیررضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۰
۵ اسدیان سیدکاظم یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۰:۳۰
۶ اصغری سیدمحمدحسین یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۰:۳۰
۷ اعتضادی داود یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۱
۸ امامی سیدعلی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۱
۹ امانی مرتضی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۱:۳۰
۱۰ امینی نیک حسن یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۱:۳۰
۱۱ آذری محمد امین یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۲
۱۲ بافتی سیدعرفان یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۲
۱۳ بذرافشان مقدم علیرضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۳
۱۴ برجسته محامد یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۳
۱۵ بصیری پور محمد یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۳:۳۰
۱۶ بهبودی فر معین یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۳:۳۰
۱۷ پاسبان محمدرضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۵
۱۸ پرسا محمدحسین یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۵
۱۹ تقی آبادی علیرضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۵:۲۰
۲۰ جاوید ایلیا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۵:۲۰
۲۱ جعفری تازه جانی مهدی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۵:۴۰
۲۲ جنگی مهدی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۵:۴۰
۲۳ جوادیان محمد یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۶
۲۴ چوپان مقدم محمدرضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۶
۲۵ حسام محمدی محمصادق یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۶:۲۰
۲۶ حسنی آبادی دانیال یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۶:۲۰
۲۷ حسینی سیدعلی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۶:۴۰
۲۸ حسینی محمدحسن یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۶:۴۰
۲۹ حیدرزاده مشهدی  مهدی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۷
۳۰ حیرانی مهدی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۷
۳۱ خزاعی مسک یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۷:۲۰
۳۲ خلیلی مهرداد یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۷:۲۰
۳۳ دهقان مهرجردی  مرتضی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۷:۴۰
۳۴ رازقی محمدصالح یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۷:۴۰
۳۵ رجوعی امیرحسین یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۸
۳۶ رخی امیرحسین یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۸
۳۷ رضایی مهدی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۸:۲۰
۳۸ رضوی سیدمحمدجواد یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۸:۲۰
۳۹ رمضانی حمیدرضا یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۸:۴۰
۴۰ رمضانیان مرتضی یکشنه ۱۱ تیرماه —– ساعت ۱۸:۴۰
۴۱ رئیسی زاده معین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۷:۳۰
۴۲ سالاری حمیدرضا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت  ۷:۳۰
۴۳ سبحانی سیدمتین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۸
۴۴ سراجان امیر دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت۸
۴۵ سلمان رضا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۸:۲۰
۴۶ سلیمانی احمدرضا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت۸:۲۰
۴۷ شاهی مهدی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۸:۴۰
۴۸ شاهین مهر حسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت۸:۴۰
۴۹ شبان عماد دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۹
۵۰ شریفی عیسی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۹
۵۱ صادقی امیرعلی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۹:۲۰
۵۲ صبوری کاوه دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۹:۲۰
۵۳ طالبیان سیدمحمدحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۹:۴۰
۵۴ طهماسبی زاده سهیل دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت۹:۴۰
۵۵ عبدالهی محمدمهدی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۰
۵۶ عرب نیا  احسان دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۰
۵۷ عزیزیان دانیال دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۰:۲۰
۵۸ غفوری احمدرضا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۰:۲۰
۵۹ غفوریان حنایی حامد دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۰:۴۰
۶۰ غلامزاد پوریا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۰:۴۰
۶۱ غیاثی امیر دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۱
۶۲ قاسمی محمدمهدی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۱
۶۳ قاسمی مهدی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۱:۲۰
۶۴ قدمی سیدامیرحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۱:۲۰
۶۵ قربانی علیرضا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۱:۴۰
۶۶ کیاء محمد صادق دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۱:۴۰
۶۷ گیاهی علی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۲
۶۸ متدین محمدحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۲
۶۹ محمدزاده محمدجواد دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۳
۷۰ محمدی پور احسان دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۳
۷۱ محمدی محمد دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۳:۳۰
۷۲ مرادخانی امیرحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۳:۳۰
۷۳ مرتضایی محمدسروش دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۵
۷۴ مشتاقی امیرحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۵
۷۵ مقدس سجاد دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۵:۲۰
۷۶ ملک پور محمدامیر دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۵:۲۰
۷۷ منصوری احسان دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۵:۴۰
۷۸ موسوی بزاز محمدحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۵:۴۰
۷۹ میبودی حامد دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۶
۸۰ نجف زاده محمدعلی دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۶
۸۱ نگهبان معین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۶:۲۰
۸۲ نوروزیان امیرحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۶:۲۰
۸۳ هاشم پور امیررضا دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۶:۴۰
۸۴ هاشمی سیدامیرحسین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۶:۴۰
۸۵ هراتی زاده امین دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۷
۸۶ همایون فر ابوالفضل دوشنبه ۱۲ تیرماه—– ساعت ۱۷

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :