دومین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد(واحدبرادران)درسال تحصیلی جدید با حضور اعضای این شورا چهار شنبه۲۱ شهریور ماه۹۷ برگزار شد .در این جلسه امیرحسین ناطقی با رای اکثریت اعضای شورا به عنوان دبیر شورای عالی فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد(واحدبرادران)تعیین شد.طبق اساس نامه شورای عالی فرهنگی دانشگاه شهید مطهری مشهد فرمانده بسیج دانشجویی دانشگاه دبیری شورا و مدیریت جلسات شورا را به عهده می گیرد.شورای فرهنگی دانشگاه متشکل از مسئول فرهنگی دانشگاه،فرمانده بسیج واعضای فعال و نخبه علمی و فرهنگی،به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد مسائل و مشکلات دانشگاه ، انتقال بی واسطه نظرات مدیریت دانشگاه به دانشجویان، ایجاد فضاهای مدیریتی سالم، متعهد و پاسخگوبودن، ژرف نگری در مسائل علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنفی دانشجویان و افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان از عملکرد مسئولین دانشگاه بصورت دوره ای ومنظم برگزار می شود

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :