لیست قبولی مصاحبه دوره دوم

(شعبه شهرک شهید رجائی)

نام و نام خانوادگی
دانیال بی دل
محمد مهدی نیستانی
محمد یعقوبی
علیرضا صنعتی یکتا
امیر قدیری
محمد رضائی
سید امیرضا موسوی
سیدطاها موسوی
مرتضی علیرضائی
علی خواجه
سید مهدی پناآبادی
سید حسام سپهر
محمد امیر ملک پور
احمدرضا عبدالهی
امیرحسین نیکوکار
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :